kolor niebieski oznacza aktualną wschodnią granicę Unii Europejskiej [UE] od morza Czarnego aż po Łotwę, zgodną na tym odcinku prawie w 100% z granicą pomiędzy III Rzesza Niemiecką a ZSRR wytyczoną w pakcie Ribbentrop-Mołotow oraz pakcie Hitler-Stalin z 23.09 1939r. Różnica jest tylko taka że Litwa, Łotwa i Estonia są obecnie wolnymi i niepodległymi państwami a obecna wschodnia granica Polski biegnie dokładnie przez środek II RP z 1939 roku. Natomiast północna część Prus z Królewcem należy obecnie do Rosji, którą to Stalin otrzymał w Jałcie w 1945r od USA i Wlk.Brytanii w zamian za zwrot Polsce, rejonu Białegostoku (ale bez Grodna) który zgodnie z paktem Ribbentrop-Mołotow znalazł się w radzieckiej strefie okupacyjnej.