1244
448
467
Dekrety Hitlera

Po podpisaniu 23 sierpnia 1939r. paktu przez niemieckiego ministra spraw zagranicznych Joachima von Ribbentropa oraz radzieckiego komisarza spraw zagranicznych Wiaczesława Mołotowa i przegranej przez Polskę kampanii wrześniowej 1939 r. ziemie polskie znalazły się pod okupacją III Rzeszy i ZSRR. Ponad 51% terytorium II Rzeczypospolitej przyłączono do ZSRR, a około 25% zachodniej części terytorium Polski wcielono do Rzeszy. Z pozostałych obszarów centralnej Polski okupowanych przez Niemców utworzono na podstawie zarządzenia Hitlera z dnia 12 października 1939 r. (z mocą obowiązującą od 26 października) “Generalne Gubernatorstwo dla okupowanych polskich obszarów” (Das Generalgouvernement für die besetzten polnischen Gebiete), którego nazwa od 8 lipca 1940 r. uległa zmianie na Generalne Gubernatorstwo (Generalgouvernemen – GG). Było to terytorium całkowicie podporządkowane Trzeciej Rzeszy i zarządzane przez Hansa Franka jako generalnego gubernatora. Wschodnią granicę GG stanowiła linia demarkacyjna wytyczona zgodnie z ustaleniami Ribbentropa oraz Mołotowa z 28 września 1939 r. i dodatkowym protokołem z 4 października tego roku. Granica południowa GG skorygowana została (na podstawie układu z 21 listopada 1939r.) na korzyść Słowacji, której przekazano 586km2 terytorium należącego przed wojną do państwa polskiego. Obszar GG do końca lipca 1941r. wynosił 95742km2 i dzielił się na cztery dystrykty: krakowski, lubelski, radomski i warszawski. W skład każdego z dystryktów wchodziło od 10 do 13 powiatów.

Po agresji III Rzeszy na ZSRR od 1 sierpnia 1941r. przyłączono do GG, będące dotąd pod okupacją radziecką, województwo stanisławowskie oraz części obszarów byłych województw II Rzeczypospolitej, tarnopolskiego i lwowskiego, tworząc z nich piąty – dystrykt galicyjski. Obszar GG powiększył się wówczas do 145180km2.

Z pozostałych ziem wschodnich przyłączonych w 1939r. do ZSRR do Komisariatu Rzeszy Ukraina wcielono części przedwojennych województw lwowskiego, tarnopolskiego i poleskiego oraz całe województwo wołyńskie, a do Komisariatu Rzeszy Kraj Wschodu (Ostland) województwo wileńskie, nowogródzkie i część poleskiego.

W dniu 8 października 1939r. Hitler wydał dekret o wcieleniu do Rzeszy z dniem 1 listopada 1939 r. (w rzeczywistości stało się to 26 października) przedwojennych województw: poznańskiego, pomorskiego i górnośląskiego oraz części województw: łódzkiego, kieleckiego, zachodniej części krakowskiego, północnej warszawskiego i powiatu Suwałki (z woj. białostockiego). Na obszarze tym obejmującym obszar 91 974 km2 niemieckie władze wprowadziły nowy podział administracyjny. Powstały dwa nowe okręgi Rzeszy: Prusy Zachodnie (Reichsgau Westpreussen), którego nazwę przemianowano 2 listopada 1939r. na Gdańsk-Prusy Zachodnie – Reichsgau Danzig-Westpreussen oraz Okręg Rzeszy-Poznań (Reichsgau Posen), zmieniony 29 stycznia 1940r. na Kraj Warty – Reichsgau Wartheland...