Sejmik Podkarpacki potępił ludobójstwo na Kresach

2009-12-30

Wielkie słowa uznania dla Podkarpacia, którego Sejmik, jako trzeci w Polsce (po Sejmikach Dolnośląskim i Opolskim) przyjął przez aklamację uchwałę potępiająca ludobójstwo dokonane przez OUN-UPA i oddającą część pomordowanym Polakom. To kolejny wielki sukces środowisk patriotycznych i kresowych, walczących od lat ze zmową milczenia w tej sprawie.UCHWAŁA NR XLI/ /09

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

z dnia 28 grudnia 2009 r.

w sprawie przyjęcia rezolucji dotyczącej upamiętnienia ofiar ludobójstwa dokonanego na Polakach na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej Polskiej.


Na podstawie art. 18 pkt 21 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.) oraz § 19 ust. 2 Statutu Województwa Podkarpackiego stanowiącego załącznik do Uchwały Nr X/103/99 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 29 września 1999 r. w sprawie uchwalenia Statutu Województwa Podkarpackiego (Dz. Urz. Woj. Podk. Nr 28, poz. 1247 z późn. zm.) i § 29 pkt 1 Regulaminu Sejmiku Województwa Podkarpackiego stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XL/736/09 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Sejmiku Województwa Podkarpackiego;


Sejmik Województwa Podkarpackiego
uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się Rezolucję Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie upamiętnienia ofiar ludobójstwa dokonanego na Polakach na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała podlega przekazaniu Prezydentowi RP, Prezesowi Rady Ministrów, Marszałkowi Sejmu RP, Marszałkowi Senatu RP, parlamentarzystom z terenu Podkarpacia, Wojewodzie Podkarpackiemu, Związkowi Województw RP, Starostom, Burmistrzom, Wójtom, Prezydentom miast Województwa Podkarpackiego, mieszkańcom Województwa podkarpackiego za pośrednictwem środków masowego przekazu.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Załącznik do Uchwały Nr XLI/ /09
Sejmiku Województwa Podkarpackiego
dnia 28 grudnia 2009 r.Rezolucja
Sejmiku Województwa Podkarpackiego
w sprawie upamiętnienia ofiar ludobójstwa dokonanego na Polakach na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej Polskiej.


Sejmik Województwa Podkarpackiego oddaje cześć Polakom i obywatelom II Rzeczypospolitej Polskiej innych narodowości, pomordowanym na Kresach Rzeczypospolitej przez zbrodniarzy wywodzących się z Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów i tzw. Ukraińskiej Powstańczej Armii.

Sejmik Województwa Podkarpackiego potępia zbrodniarzy, którzy dokonali ludobójstwa na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej i jednocześnie wyraża uznanie i wdzięczność tym Ukraińcom, którzy z narażeniem własnego życia nieśli pomoc swoim polskim sąsiadom.

Sejmik Województwa Podkarpackiego składa hołd żołnierzom Samoobrony Kresowej, oraz armii Krajowej i Batalionów chłopskich, którzy podjęli bohaterska walkę w obronie polskiej ludności cywilnej.

Sejmik Województwa Podkarpackiego uważa, że przywrócenie prawdy historycznej o tragedii Polaków na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej jest niezbędne do pojednania pomiędzy narodami polskim i ukraińskim.UZASADNIENIE

Projekt niniejszej rezolucji powstał po podjęciu decyzji o jego przygotowaniu przez członków Klubu Prawa i Sprawiedliwości Sejmiku Województwa Podkarpackiego w dniu 21 grudnia 2009 r.

Apoteozowanie UPA, jej rehabilitacja, także na terenach naszego województwa ,wspieranie nacjonalistów ukraińskich, którzy są skażeni antypolskością i nieskłonni do uznania zbrodni na Wołyniu i Kresach za ludobójstwo, przy równoczesnym unikaniu przez przedstawicieli rządu i parlamentu udziału w oficjalnych uroczystościach i konferencjach poświęconych zbrodniom. Zamykanie oczu na ten bolesny problem nie pomoże rozwojowi dobrosąsiedzkich stosunków między Polską a Ukrainą.

Wobec narastania tendencji nacjonalistycznych wśród różnych środowisk ukraińskich, w tym politycznych, zajęcie stanowiska w tej sprawie uważamy za swój patriotyczny i obywatelski obowiązek.

Czy ocaleni z rzezi i ich rodziny, zarówno na kresach jak i rozsiani po świecie, doczekają się godnego traktowania, co jest powinnością państwa, wobec ofiar? Bagatelizowanie eksterminacji Polaków przez własne państwo, jest akceptacją zła, a to rodzi następne zło.

Sprawiedliwe rozliczenie z przeszłością otwiera perspektywę zgodnego współżycia i współpracy między naszymi narodami.