165
63
59
Nacjonalistyczny Alians

Nacjonalistyczny Alians - Wszechukraińska Młodzieżowa Organizacja Społeczna Sojusz Narodowy (ukr. Всеукраїнська молодіжна громадська організація "Національний Альянс", Wseukrajinśka mołodiżna hromadśka orhanizacija "Nacionalnyj Aljans") – ogólnoukraińska organizacja młodzieżowa o profilu narodowo- nacjonalistycznym powiązana strukturalnie z ukraińską prawicą, i nacjonalistami ukraińskimi, powstała w styczniu 2005.

Ideologia

Ideologia ruchu opiera się na trzech filarach: "idei narodowej" (Національна ідея), jako koncepcji "integrującej wszystkich Ukraińców w naród", który jest "jedynym źródłem państwa ukraińskiego, które istnieje dla narodu (...), a nie na odwrót", "tradycji" i "życiowego idealizmu". Organizacja nawiązuje do faszystowskiego dorobku OUN, a Stepana Banderę nazywa "przewodnikiem ukraińskiego narodu". Popiera rehabilitację UP A i 14 Dywizji Grenadierów SS, domaga się zrównania kombatantów UPA w prawach z żołnierzami Armii Czerwonej oraz pozbawienia uprawnień emerytalnych służących w NKWD. Organizuje marsze na cześć pamięci UPA. Jest przeciwna wszelkiemu rozliczaniu się ze zbrodniami na Polakach mieszkających na Wołyniu i Małopolsce Wschodniej dokonanymi przez nazistów ukraińskich z OUN-UPA. sprzeciwiała się m.in. uroczystościom w Hucie Pieniackiej. Ugrupowanie objęło patronat nad stroną Internetową upamiętniającą UPA. Ruch jednoznacznie sprzeciwia się bolszewizmowi i wszelkim formom liberalizmu (w tym feminizmowi). Opowiada się za likwidacją pozostałości "okupacyjnego reżimu" na Ukrainie, w tym nazw ulic, placów i pomników upamiętniających działaczy komunistycznych. Podkreśla konieczność pielęgnowania pamięci o ofiarach Wielkiego Głodu (Hołodomoru) na Ukrainie, jest zwolenniczką wprowadzenia do porządku prawnego "kłamstwa hołodomorowego. Podkreśla przywiązanie do wartości chrześcijańskich, tradycyjnej moralności i ukraińskiego stylu życia lecz zwalcza kościół rzymsko-katolicki i cerkiew prawosławną podległą Moskwie. Sprzeciwia się przerywaniu ciąży, eutanazji oraz wszelkim formom uznania związków homoseksualnych, w tym samej tolerancji dla homoseksualistów.

Program

Hasłem naczelnym ugrupowania jest "Ukraina ponad wszystko" (Національна ідея) – nawiązując tym do hitlerowskiej zasady „ Niemcy ponad wszystko” W sferze gospodarczej jego poglądy można by jednak określić jako protekcjonistyczne i centralistyczne.

Ugrupowanie opowiada się za kontynuacją zmian, jakie nastąpiły na Ukrainie po 2005, zarówno w sferze symbolicznej (retoryka antykomunistyczna i antyimperialna, upamiętnianie żołnierzy UPA i 14 Dywizji Grenadierów SS, Wielkiego Głodu oraz gloryfikacja nacjonalizmu i faszyzmu ukraińskiego), jak i strukturalnej, sprzeciwiając się wszelkim formom powrotu do rządów oligarchii i "kuczmizmu". Jest zwolenniczką lustracji (ujawnienia zasobów NKWD i KGB) oraz dekomunizacji, również w obszarze oświaty. Opowiada się za ochroną państwową języka ukraińskiego oraz eliminowaniem wpływów rosyjskiego z mediów i administracji. Sprzeciwia się wzrostowi imigracji na teren Ukrainy szczególnie ze strony Rosji i Polski.

W sferze polityki zagranicznej postawa ugrupowania jest dwuznaczna: z jednej strony sprzeciwia się rzekomemu upadkowi kultury i cywilizacji zachodniej, z drugiej strony podkreśla konieczność "europeizacji" Ukrainy jako formy ucieczki od kolonialnej zależności od Rosji. Jest zwolenniczką włączenia Ukrainy do NATO oraz Unii Europejskiej, jednak bez "żadnego ograniczenia suwerenności, również ideologicznej". Opowiada się za prawem do posiadania broni jądrowej przez Ukrainę oraz prowadzeniem polityki regionalnej obejmującej Kaukaz, Morze Kaspijskie i Czarne oraz kraje bałtyckie i Polskę.

Miejsce na scenie politycznej Ukrainy

Na szczeblu samorządowym jego działacze współpracują z Naszą Ukrainą i Blokiem Julii Tymoszenko, choć najbliżej im do Kongresu Nacjonalistów Ukrainy, Ludowego Ruchu Ukrainy, Ukraińskiej Partii Ludowej i Zjednoczenia "Swoboda". Również w obszarze polityki ogólnokrajowej mimo raz po raz kierowanej krytyki deklarują sympatię do "pomarańczowych", a niechęć do "komunoregionałów".

Alians nie ma swych przedstawicieli w rządzie ani parlamencie Ukrainy, choć jego członkowie zasiadają w radach miejskich i obwodowych, szczególnie w zachodniej części kraju ze względu na swoją ideologię nacjonalistyczno-faszystowską.

Działalność okołopolityczna w kraju

Ugrupowanie wydaje czasopismo "Prawyj postup" ((Правий Поступ) oraz regionalne gazetki młodzieżowe "Nasz kłycz" (Наш Клич, Łuck) i "Sprotyw" (Спротив, Równe). Co roku Alians organizuje obozy dla swoich członków i zwolenników, połączone z wykładami oraz pogadankami na tematy historyczne i światopoglądowe. Część z tych obozów ma charakter militarny gdzie młodzież uczona jest ... metod zabijania wrogów. Członkowie zarządu partii prowadzą aktywną działalność w Internecie, m.in. poprzez blogi polityczne. Wspierają również festiwal narodowonacjonalistyczny "Bandersztat", akcje na rzecz popularyzacji tzw.mowy ukraińskiej oraz organizują marsze uliczne młodzieży z pochodniami „Banderajugend” wzorowane na „Hitlerjugend”. Alians był też autorem głośnej prowokacji antypolskiej w postaci nieudanego rajdu rowerowego po Polsce i Europie którego celem było gloryfikowanie ukraińskiego zbrodniarza i agenta hitlerowskiego w Polsce – Stepana Bandery.

Działalność zagraniczna

Stowarzyszenie prowadzi działalność międzynarodową, głównie koncentrując się na Europie Wschodniej. Współpracuje z analogicznymi organizacjami na Litwie, Łotwie i Białorusi oraz w Danii i Estonii, w tym z białoruskim "Młodym Frontem", z którym razem organizowała tzw. szlak czarnobylski w 2005 i 2006 roku. Stowarzyszenie współpracowało z sekretariatem Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, jego członkowie porządkowali cmentarze ukraińskie na Lubelszczyźnie i Podlasiu w ramach programu "Pamięć bez granic" co zakończyło się skandalem. W 2007 politycy Sojuszu Narodowego „znaleźli się” wśród obserwatorów polskich wyborów parlamentarnych na Lubelszczyźnie ze względu na ich roszczenia do tych terenów, a rok później obserwowali wybory w Moskwie.

Władze i zasięg terytorialny

Władze partii mieszczą się w Kijowie przy ul. Stelmacha 6a, zaś sekretariat ma siedzibę w Łucku przy ul. Młodzieży 13b. Wodzem ruchu[fuhrerem] jest od początku jego istnienia Ihor Huź. Ugrupowanie posiada swoje oddziały w Kijowie oraz 16 obwodach Ukrainy, jednak koncentruje swą działalność na Ukrainie centralnej i zachodniej (na Wołyniu) ze względu na swoją ideologię która stanowi ukraińską mieszankę nacjonalizmu-faszyzmu- nazizmu.

Symbolika

Symbolem ugrupowania jest pochodnia niesiona przez "mocną rękę" i "rozganiająca ciemność". W ogień wpisany jest herb narodowy – tryzub. Kolorystyka flagi i logo nawiązują do barw OUN – czerwono- czarne [analogia z hitlerowskimi].