80
53
53
Powiernictwo Pruskie

Powiernictwo Pruskie (niem. Preußische Treuhand GmbH & Co. KG a. A.) – niemiecka spółka komandytowo-akcyjna założona w Düsseldorfie przez grupę niemieckich przesiedleńców należących do Ziomkostwa Prus Wschodnich. Głównym celem jej działalności jest uzyskanie zwrotu majątków pozostawionych przez przesiedlonych na terenach Polski i Czech, utraconych na mocy postanowień czterech mocarstw po konferencji poczdamskiej w 1945. Powiernictwo nie wysuwa natomiast żadnych roszczeń wobec Rosji z tytułu majątków pozostawionych w obwodzie kaliningradzkim - należącej od 1945 do ZSRR, a obecnie Rosji, północnej części dawnych Prus Wschodnich ze stolicą prowincji - Królewcem

Pierwszym przewodniczącym rady nadzorczej (do 2005 r.) był przewodniczący Ziomkostwa Śląskiego Rudi Pawelka, jego zastępcą Günther Parplies, wiceprezydent Związku Wypędzonych, kierowanego przez Erikę Steinbach, która oficjalnie dystansuje się od Powiernictwa. Obecnie Parplies piastuje stanowisko prezesa Powiernictwa.

15 grudnia 2006 Powiernictwo Pruskie oficjalnie ogłosiło, że złożyło w imieniu swoich udziałowców 22 pozwy przeciwko Polsce w Europejskim Trybunale Praw Człowieka w Strasburgu, domagając się zwrotu majątku pozostawionego przez wypędzonych. Zdaniem ekspertów pozwy nie mają szans na powodzenie, gdyż Powiernictwo nie próbowało dochodzić swoich praw przed sądami w Polsce, czego wymaga Europejska Konwencja Praw Człowieka, ustanawiająca trybunał. Pozwy dotyczą też okresu, gdy konwencja jeszcze nie istniała. Polska zaś ratyfikowała ją dopiero w 1991 r., co też nie jest dla sprawy bez znaczenia.

Roszczenia Powiernictwa zostały oddalone przez Trybunał 9 października 2008 roku w całości. Ponadto Trybunał orzekł, że Powiernictwo nie posiada czynnej legitymacji prawnej w przedmiocie sprawy.